sus tube sfeer

Tot in de puntjes geregeld

Suslight 3

Verkoopvoorwaarden van WA Verlichting B.V.; gevestigd en kantoorhoudend te Harderwijk.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

a) Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan: WA Verlichting B.V.

b) Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper is eerst gebonden, nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard. Mogelijke inkoop voorwaarden van koper gelden slechts voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c) Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij verkoper het geschil aan een andere volgens de gewone competentieregelen bevoegde rechter wenst voor te leggen.

d) Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en maten of gewichtsopgaven, schema’s of bestekken welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod deze zonder verkopers schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

e) Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheden of vermogen en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospecties, advertenties en offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden de verkoper alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

 

LEVERING

a) De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de door de verkoper afgegeven orderaanvaarding.

b) Levering geschiedt af verkopers magazijnen. Vanaf het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor de gereed zijnde goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

 

LEVERTIJD

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

GARANTIE

a) Verkoper garandeert dat de door hem verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricage fouten.

b) De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

– de verkoper tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

– indien de koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

c) De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan oneigenlijk gebruik van de zaak en/of het niet gebruiken van de gekochte zaak conform de gebruiksaanwijzing.

d) De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Lees meer